Introductieles

Nieuwe leerlingen kunnen een introductieles volgen.
Na deze les kunt u zich inschrijven door middel van een inschrijfformulier.

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijving is voor onbepaalde tijd.Nieuwe inschrijvers betalen de eerste keer 1 maand borg én 1 maand lesgeld. De borg wordt gebruikt als betaling voor de opzegmaand.

Uitschrijving

Uitschrijven en daardoor stopzetten van betalen, dient schriftelijk of via de mail ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) te gebeuren. Uitschrijving en stopzetten van betalen zal plaatsvinden in de opvolgende maand van de maand waarin het schriftelijke (mail) verzoek is ontvangen.

Lesgelden

Betaling van het lesgeld dient steeds in de 1e week van de maand plaats te vinden. Indien in de maand wordt ingeschreven dient een evenredig deel te worden betaald.

Restitutie van lesgeld is niet mogelijk. Gemiste lesuren (als gevolg van ziekte, vakantie, e.d.) kunnen worden gecompenseerd met andere lesuren (mits het niveau dit toelaat). Lesgeld betaling gaat gewoon door.

Ziekte en of blessures

In geval van ziekte en/of blessures wordt men vriendelijk verzocht dit telefonisch door te geven aan de dansschool.

In overleg is het mogelijk om de verzuimde lessen in te halen.

Kleding en schoeisel

Kleding en schoeisel kunnen in overleg met de docent worden aangeschaft.

Algemene Dansvorming (ADV) en klassiek ballet: balletpakje, maillot en zachte balletschoentjes (geen tutu’s).

Kinderen (11-16 jaar) klassiek: een zwart pakje plus roze maillot en zwarte balletschoentjes.

Voor alle andere dansvormen: kleding vrij. Schoeisel geen buitenschoeisel en sportschoenen met zwarte zolen.

Aansprakelijkheid

De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures, vermissing van persoonlijke eigendommen e.d.

Privacyverklaring Dance Studio Natya

(versie d.d. 21 mei 2018)

Dance Studio Natya, gevestigd aan Leyweg 934, 2545 GV te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

U kunt ons bereiken via de volgende gegevens:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

of

Dance Studio Natya
Leyweg 934
2545 GV Den Haag

of

070-3296730

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dance Studio Natya verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u aangeeft op het inschrijfformulier of in correspondentie en/of telefonisch, bijvoorbeeld van medische aard.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dance Studio Natya verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten en/of producten aan u te leveren
 • De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt.

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dance Studio Natya neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dance Studio Natya ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dance Studio Natya bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie

Bewaartermijn

Reden

Personalia / adres e-mailadres / telefoonnummer

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap

Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap

Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan

Bankrekeningnummer / tenaamstelling

7 jaar

Om te voldoen aan de belastingwetgeving

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dance Studio Natya verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dance Studio Natya gebruikt indien van toepassing alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dance Studio Natya en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Dance Studio Natya wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dance Studio Natya neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.